danas je 23.9.2023

Input:

Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)

15.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

28.1 Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)

Porezna Uprava

1. Obveza popunjavanja i podnošenja Zbirne prijave

Prema članku 88. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a, odnosno koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj popunjava i podnosi Zbirnu prijavu za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije te za dobra koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje dobara u skladu s uvjetima iz članka 7.a Zakona o PDV-u. Obračunsko razdoblje za podnošenje Zbirne prijave je mjesec, a Zbirna prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja.

Zbirna prijava ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u obračunskom razdoblju nije isporučivala dobara ili usluge u druge države članice Europske unije, nije otpremala ili prevozila dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara niti je došlo do izmjene dostavljenih podataka o dobrima koja se otpremaju ili prevoze u okviru aranžmana za premještanje.

2. Isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije koje se upisuju u Zbirnu prijavu

2.1. Isporuke dobara

Isporukom dobara u druge države članice Europske unije smatra se prema članku 41. Zakona o PDV-u isporuka koju isporučitelj odnosno pravna ili fizička osoba upisana u registar obveznika PDV-a i registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavi primatelju odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije. Takva isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da isporučitelj ili primatelj odnosno stjecatelj dobara ili neka druga osoba za račun jedne od tih osoba preveze ili otpremi dobra iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije. Isporučitelj mora dokazati da su dobra prevezena iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije odnosno da su ispunjeni uvjeti temeljem kojih obavljena isporuka stjecatelju u drugoj državi članici Europske unije ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj.

2.2. Isporuke dobara u okviru trostranog posla

Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se prema članku 10. Zakona o PDV-u transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice Europske unije zaključe za ista dobra. Isporučitelj dobara registriran za potrebe PDV-a u državi članici A izdaje račun za isporuku dobara u drugu državu članicu Europske unije stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici B za dobra koja se dalje prevoze ili otpremaju primatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici C. Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se samo ona isporuka koju obavi drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla - stjecatelj registriran u državi članici B trećem poreznom obvezniku registriranom u državi članici C. Stoga ako je drugi porezni obveznik u trostranom poslu registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj tada on isporuku obavljenu u okviru trostranog posla upisuje u polje (13) Zbirne prijave.

2.3. Obavljanje usluga

Obavljenim uslugama u druge države članice Europske unije smatraju se usluge koje pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavlja primatelju usluge odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije, a za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Člankom 88. stavkom 1. točkom c) Zakona o PDV-u propisano je da se u Zbirnu prijavu ne upisuju usluge koje su oslobođene od PDV-a u državi članici gdje je transakcija oporeziva. U Zbirnu prijavu ne upisuju se niti isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema člancima 194. i 195. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

2.4. Aranžman za premještanje dobara

Prema članku 7.a Zakona o PDV-u prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik, a koja čine dio njegove poslovne imovine, u drugu državu članicu na temelju aranžmana za premještanje dobara, ne smatra se isporukom dobara uz naknadu.

Aranžman za premještanje dobara postoji ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) porezni obveznik ili treća osoba za njegov račun, otprema ili prevozi dobra u drugu državu članicu s namjerom da ta dobra u toj državi članici naknadno i nakon dolaska isporuči drugom poreznom obvezniku koji ima pravo preuzeti vlasništvo nad tim dobrima u skladu s postojećim dogovorom između oba porezna obveznika,

b) porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište niti stalnu poslovnu jedinicu u državi članici u koju se dobra otpremaju ili prevoze,

c) porezni obveznik kojem je namijenjena isporuka dobara registriran je za potrebe PDV-a u državi članici u koju se dobra otpremaju ili prevoze te su njegov identitet i PDV identifikacijski broj koji mu je ta država članica dodijelila poznati poreznom obvezniku iz točke b) u trenutku kada otprema ili prijevoz započinju i

d) porezni obveznik koji otprema ili prevozi dobra upisuje prijenos dobara u evidenciju iz članka 83. stavka 3. Zakona o PDV-u te u Zbirnoj prijavi iz članka 88. Zakona o PDV-u navodi PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji stječe dobra, a koji mu je dodijelila država članica u koju se dobra otpremaju ili prevoze.

Prema članku 83. stavku 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji prenosi dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara mora voditi evidenciju koja Poreznoj upravi omogućava provjeru pravilne primjene tog aranžmana. Sukladno članku 54.a. stavku 1. Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice (u daljem tekstu: Uredba), čija je primjena obvezujuća za države članice EU, navedena evidencija sadržava sljedeće podatke:

1. državu članicu iz koje se dobra otpremaju ili prevoze te datum otpreme ili prijevoza dobara,

2. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kojem su dobra namijenjena, koji izdaje država članica u koju se dobra otpremaju ili prevoze,

3. državu članicu u koju se dobra otpremaju ili prevoze, PDV identifikacijski broj posjednika skladišta, adresu skladišta u koje se dobra po dolasku skladište te datum dolaska dobara u skladište,

4. vrijednost, opis i količinu dobara koja su dostavljena u skladište,

5. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji zamjenjuje osobu iz točke (b) pod uvjetima iz članka 7.a stavka 6. Zakona o PDV-u,

6. oporezivi iznos, opis i količinu isporučenih dobara i datum isporuke dobara iz članka 7.a stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u te PDV identifikacijski broj stjecatelja,

7. oporezivi iznos, opis i količinu dobara te datum ispunjenja bilo kojeg od uvjeta i razloga u vezi s time u skladu s