Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ulaganje u nekretnine - naknadno mjerenje po fer vrijednosti

16.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.17.1.2 Ulaganje u nekretnine – naknadno mjerenje po fer vrijednosti

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Ulaganje u nekretnine odnosi se na nekretninu (zemljište ili zgradu, ili dio zgrade, ili oboje) koju vlasnik ili najmoprimatelj (u financijskom najmu) drži s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i/ili zarade zbog porasta njene tržišne vrijednosti, a ne za korištenje u redovnom poslovanju za proizvodnju ili prodaju proizvoda i pružanje usluga, za administrativne svrhe ili za prodaju u sklopu redovnog poslovanja.

Računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine uređen je MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine (za obveznike MSFI-a), odnosno istoimenim HSFI-om 7 (za obveznike HSFI-a).

Ulaganje u nekretnine prilikom početnog priznavanja mjeri se po trošku nabave, pri čemu se transakcijski troškovi uključuju u početno mjerenje (toč. 20. MRS-a 40; toč. 7.13. HSFI-a 7). Nakon priznavanja i početnog mjerenja ulaganja u nekretnine, društvo mora računovodstvenom politikom propisati model naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine. Naknadno mjerenje može biti po modelu troška ili modelu fer vrijednosti, pri čemu se promjene fer vrijednosti priznaju u računu dobiti i gubitka.

Međutim, skrećemo pozornost da, prema toč. 32. MRS-a 40, tj. toč. 7.18. HSFI-a 7, bez obzira koji model naknadnog mjerenja društvo izabere, potrebno je utvrditi fer vrijednost ulaganja u nekretnine te vrijedi sljedeće:

a) društvo će utvrditi fer vrijednost za potrebe naknadnog mjerenja (ako primjenjuje model fer vrijednosti) ili

b) fer vrijednost utvrđuje se samo za potrebe objavljivanja u bilješkama uz financijske izvještaje (ako primjenjuje model troška).

Za utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja u nekretnine preporuča se, ali ne zahtijeva, izvršiti procjenu od strane angažiranog neovisnog, priznatog i ovlaštenog procjenitelja koji ima nedavno iskustvo u lokaciji i kategoriji ulaganja u nekretnine koje se vrednuju.

U skladu s odredbama toč. 33. MRS-a 40 i toč. 7.21. HSFI-a 7, ako je društvo za naknadno vrednovanje ulaganja u nekretnine odabralo model fer vrijednosti, sva svoja ulaganja u nekretnine mora mjeriti po fer vrijednosti, osim u slučaju iznimke prema toč. 53. MRS-a 40, kada nakon stjecanja ulaganja u nekretnine ili nakon promjene namjene već postojeće nekretnine i njene reklasifikacije u kategoriju ulaganja u nekretnine, nije moguće kontinuirano pouzdano utvrditi fer vrijednost ulaganja u nekretnine.

Fer vrijednost ulaganja u nekretnine treba odražavati tržišne uvjete na datum bilance, a predstavlja iznos koji bi se trebao primiti za

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: