Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o trgovinskom zastupanju

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.15 Ugovor o trgovinskom zastupanju

Verlag Dashöfer


”K9“ d.o.o. iz _________________, ul. _________________ kbr. _________________, OIB _________ zastupano po direktoru _________________, kao nalogodavac, (u nastavku teksta: nalogodavac), s jedne strane,

i

”100“ d.o.o. iz _________________, ul. _________________ kbr. _________________, OIB _________ zastupano po direktoru _________________, kao zastupnik, (u nastavku teksta: zastupnik), s druge strane,

sklopili su u _________________ dana _________________ godine ovaj

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

Članak 1.

Predmet Ugovora

Ugovorne strane su utvrdile da Nalogodavac želi proširiti prodaju svojih proizvoda na područje Primorsko-Goranske Županije na način da će Zastupnik pregovarati s trećim osobama o sklapanju ugovora o prodaji vijaka iz proizvodnog asortimana Nalogodavca u njegovo ime i za njegov račun.

Vijci koji su predmet ovog ugovora o trgovinskom zastupanju nalaze se Dodatku A ovog Ugovora.

Članak 2.

Sklapanje ugovora s trećim osobama

Nalogodavac je suglasan da Zastupnik može sklapati ugovore o prodaji vijaka trećim osobama u ime i za račun Nalogodavca, te se obvezuje izdati punomoć iz koje će biti vidljiv opseg Zastupnikovih ovlaštenja.

Članak 3.

Isključivost zastupanja

Zastupnik ima isključivo pravo zastupanja za gore definirani tip proizvoda Nalogodavca na teritoriju Primorsko-Goranske Županije.

Ugovorne strane sporazumno određuju da će svake poslovne godine sporazumno donijeti plan s predviđenim opsegom prodaje (količina, _______) i marketinškim/promidžbenim aktivnostima za tu poslovnu godinu.

Ugovorne strane da će zastupnik sastavljati plan prodaje i obaviti istraživanje marketinških/promidžbenih mogućnosti za prodaju proizvoda.

Ugovorne strane sporazumno određuju da je dopušteno smanjenje količine i vrijednosti proizvoda određenih u planu u smislu prethodnog stavka maksimalno __%.

Ugovorne strane suglasno određuju da, u slučaju da je smanjenje količine i vrijednosti proizvoda tijekom poslovne godine veće od postotka određenog prethodnim stavkom, Nalogodavac ima pravo jednostranog raskida ovog Ugovora bez ostavljanja naknadnog roka.

Ugovorne strane suglasno određuju da će se, do donošenja novog plana, u svakoj godini primjenjivati plan za prošlu godinu. Ugovorne strane suglasno određuju da troškove izrade plana i istraživanja tržišta snosi __________.

Članak 4.

Obveze Zastupnika

Zastupnik je dužan poduzimati sve što je potrebno kako bi posredovao i sklapao poslove iz ovog Ugovora, te izvještavati Nalogodavca o bitnim okolnostima sklapanja poslova i tržišnoj situaciji.

Zastupnik poduzima radnje u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Članak 5.

Delkredere odgovornost

Zastupnik ne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: