danas je 30.9.2023

Input:

Ugovor o nalogu

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.19 Ugovor o nalogu

Verlag Dashöfer


"OM“ d.o.o. iz ______________, ul. ______________ kbr. ______________, zastupano po direktoru ______________, kao nalogodavac, (u nastavku teksta: nalogodavac), s jedne strane,

i

"TOP“ d.o.o. iz ______________, ul. ______________ kbr. ______________, zastupano po direktoru ______________, kao nalogoprimac, (u nastavku teksta: nalogoprimac), s druge strane, sklopili su u ______________ dana ______________ godine ovaj

UGOVOR O NALOGU

Članak 1.

Predmet ugovora

Nalogoprimac se obvezuje da će za račun Nalogodavca poduzeti slijedeće poslove:

1. ____________________________,

2. ____________________________,

3. ____________________________,

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Nalogoprimac valjano registriran za obavljanje poslova specificiranih u ovom članku.

Članak 2.

Obveze Nalogoprimca

Nalogoprimac se obvezuje izvršiti nalog osobno s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Nalogoprimac se obvezuje nalog izvršiti prema pismenim uputama koje će Nalogodavac dati u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana sklapanja ovog Ugovora.