danas je 25.5.2024

Input:

Ugovor o komisiji

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.16 Ugovor o komisiji

Verlag Dashöfer

"MG22“ d.o.o. iz ___________________, ul. _____________ kbr. _____________, zastupano po direktoru _____________, kao komitent, (u nastavku teksta: komitent), s jedne strane,

i

"GEMP“ d.o.o. iz _____________, ul. _____________ kbr. _____________, zastupano po direktoru _____________, kao komisionar, (u nastavku teksta: komisionar), s druge strane,

sklopili su u _____________ dana _____________ godine ovaj

UGOVOR O KOMISIJI

Članak 1.

Ovim se ugovorom komisionar obvezuje da za proviziju u svoje ime a za račun komitenta proda robu, i to

____________________________________________________

Članak 2.

Komisionar se obvezuje, pažnjom dobrog gospodarstvenika, čuvati robu koju mu je komitent povjerio na prodaju, te je dužan putem pojedinačnih narudžbi obavještavati komitenta o potrebnim količinama za prodaju.

Članak 3.

Prilikom preuzimanja robe koju mu komitent predaje ili šalje, direktno na skladištu ili od prijevoznika, komisionar se obvezuje na vjerodostojan način utvrditi stanje robe i bez odgode obavijestiti komitenta o danu primitka robe i vidljivim nedostacima, oštećenjima ili eventualnom manjku. U slučaju da komisionar ne postupi u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka odgovara komitentu za svu štetu koja će eventualno nastati zbog propuštanja takvog obavještavanja. U slučaju da komisionar ne poduzme potrebne mjere radi očuvanja komitentovih prava prema prijevozniku i drugim sudionicima u prometu odgovarat će komitentu za nastalu štetu.

Članak 4.

Komisionar se obvezuje da na trošak komitenta osigura primljenu robu protiv požara i provalne krađe, a ako to ne učini odgovarat će za nastalu štetu komitentu.