danas je 23.9.2023

Input:

Pretplata PDV-a

2.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ovim člankom dajemo čitatelju uvid u pojam preplate po Porezu na dodanu vrijednost, uputu kako postupiti u slučaju nastanka preplate te u kratak prikaz zakona kojim su regulirane preplate poreza na dodanu vrijednost.

Nastavno na navedeno, prikazat će se odredbe i pojašnjenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost u dijelu preplate, kao i osvrt na Opći porezni zakon uz prikaz načina i sadržaja nagodbe i reguliranja podmirenja poreznih dugovanja.

Sadržaj:

  1. Preplata po porezu na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
  2. Preplata po porezu na dodanu vrijednost prema Općem poreznom zakonu
  1. Preplata po porezu na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, definiran je pojam preplate poreza na dodanu vrijednost kao i propisan postupak povrata preplate Poreza na dodanu vrijednost u člancima 66 – 74 Zakona:

  1. Članak 66. – Povrat poreza na dodanu vrijednost po prijavi poreza na dodanu vrijednost,
  2. Članak 67. – Povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području Europske unije,
  3. Članak 68. – Povrat poreza na dodanu vrijednost obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije,
  4. Povrat poreza na dodanu vrijednost tuzemnim poreznim obveznicima u drugim državama članicama.

Odredbama članka 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da porezni obveznik koji u razdoblju oporezivanja ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike ili može iznos preplaćenog PDV-a prenijeti u sljedeće razdoblje oporezivanja.

Ako porezni obveznik zahtijeva povrat preplaćenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora.

Ukoliko porezni obveznik zahtjeva povrat preplaćenog iznosa PDV-a, Porezna uprava mora, sukladno zakonskim odredbama, izvršiti povrat preplaćenog iznosa PDV-a u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a. Međutim, Porezna uprava ima pravo provesti postupak nadzora kako bi provjerila i utvrdila