danas je 16.6.2024

Input:

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN 81/15)

26.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

27.13 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (NN 81/15)

Narodne Novine

Na temelju članka 44. stavka 3. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013 i 143/2014), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013) te članka 30. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza:

– poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV),

– trošarina te

– posebnog poreza na motorna vozila,

za isporuke dobara i za obavljanje usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje Republika Hrvatska u okviru njihovog djelovanja u Republici Hrvatskoj te za osobne potrebe stranog diplomatskog i konzularnog osoblja tih predstavništava i posebnih misija kao i za osobne potrebe stranog osoblja tih međunarodnih organizacija,

2. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koja se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije od 8. travnja 1965. (dalje u tekstu: Protokol) u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/2012),

3. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije te za osobne potrebe njihovog osoblja,

4. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi ili sporazumima o sjedištu,

5. službene potrebe institucija ili tijela Europske unije sa sjedištem u trećoj zemlji na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi ili sporazumima o sjedištu,

6. potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ili civilnog osoblja koje ih prati ili za opskrbu njihovih menzi i kantina, kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim aktivnostima.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu ostvaruje se izravno pri uvozu dobara za službene i osobne potrebe osoba iz stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika putem Potvrde o izravnom oslobođenju koju izdaje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove na Obrascu IOU čiji je oblik i sadržaj sastavni dio ovoga Pravilnika. Oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu motornih vozila ostvaruje se izravno pri uvozu temeljem potvrde iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Trećom zemljom se u smislu ovoga Pravilnika smatra bilo koja država ili područje koje nije područje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske unije.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I ZA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 2.

(1) Oslobođenje od plaćanja poreza, pod uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom, za službene potrebe ostvaruju:

1. diplomatska i konzularna predstavništva i posebne misije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim konzulata kojima rukovode počasni konzularni službenici, uz uvjet uzajamnosti,

2. međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako je to oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, uz uvjet uzajamnosti, za osobne potrebe ostvaruje:

1. diplomatsko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava (osim počasnih konzularnih službenika) i posebnih misija te članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište,

2. administrativno i tehničko osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava, osim osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni dužnosnici, kao i administrativno i tehničko osoblje, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište,

3. osoblje posebnih misija, te članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište.

(3) Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osobne potrebe, ostvaruje:

1. diplomatsko osoblje međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

2. administrativno i tehničko osoblje kao i stručnjaci međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, ako nisu državljani Republike Hrvatske ili nemaju u Republici Hrvatskoj stalno prebivalište, a to je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(4) Članovima obitelji osoblja iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatraju se osobe koje u Republici Hrvatskoj ostvaruju povlastice temeljem odgovarajuće posebne osobne iskaznice koju izdaje državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove.

1. ISPORUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 3.

(1) Isporuke dobara ili obavljene usluge osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika oslobođene su