danas je 16.6.2024

Input:

Pravilnik o izmjenama i dpunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/17)

26.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

27.7 Pravilnik o izmjenama i dpunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/17)

Narodne Novine

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15) u članku 28. stavak 5., briše se.

Članak 2.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osoba koja stječe novo prijevozno sredstvo mora to stjecanje prijaviti Carinskoj upravi najkasnije 10 dana od dana stjecanja. Novo prijevozno sredstvo može se registrirati kod nadležnog tijela prema posebnim propisima samo uz predočenje prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava koju je ovjerila Carinska uprava s uključenom potvrdom o plaćenom PDV-u. PDV se plaća u roku od 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva.«.

U stavku 4. iza riječi: »oporezivanja« dodaju se riječi: »što prijavljuje putem prijave PDV-a«.

Članak 3.

U članku 30. stavku 2. točki c) iza riječi: »Porezna uprava« dodaju se riječi: »ili Carinska uprava«.

U stavku 3. točki d) iza riječi: »Porezna uprava« dodaju se riječi: »ili Carinska uprava«.

U stavku 4. iza riječi: »Porezna uprava« dodaju se riječi: »ili Carinska uprava«.

Članak 4.

U članku 31. riječi: »Poreznoj upravi« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi«.

Članak 5.

Članak 33., briše se.

Članak 6.

U članku 40. stavak 7., briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 7.

U članku 41. stavku 6. riječi: »pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu«, brišu se.

Članak 8.

U članku 42. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako porezni obveznik ugovori naknadu za isporuku dobara ili usluga uz primjenu ugovorene valutne klauzule koja je vezana za određenu stranu valutu primjenjuje se naknada koja je utvrđena takvim ugovornim odnosom.«.

Članak 9.

U članku 46. stavak 5., briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 10.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PDV se plaća po stopi 13% na:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest – house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 1. točke h) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.

c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima