danas je 30.9.2023

Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

4.1.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 74/20), u članku 4. stavku 4. riječi: »stavaka 2. i 3. Zakona« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. Zakona«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznos otpisanog duga iz članka 9. stavka 6. Zakona o porezu na dobit ne smatra se primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. r. br. 2. riječ: »redovnom« briše se.

Članak 3.

U članku 34. stavku 1. točki 2. iza riječi: »dugotrajne imovine« dodaju se riječi: »osim otpisa iz članka 4. stavka 8. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od članka 31. stavka 1. Zakona, iznosi primljenih državnih potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne materijalne imovine koja ne podliježe amortizaciji uključuju se u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojem je imovina prodana, uništena ili na drugi način otuđena. U tom slučaju porezni obveznik je dužan na odgovarajući način primijeniti odredbe stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 52. u tekstu cijelog stavka 5. riječi: »redovnom« brišu se.

U tekstu cijelog stavka 6. riječi: »redovnom« brišu se.

Članak 5.

U članku 55. stavku 3. riječ: »redovnom« briše se.

Članak 6.

U članku 59. stavku 4. riječi: »stupcu 8 pod 6« zamjenjuju se riječima: »stupcu 10 pod 7«.

U stavku 6. točki 1. podtočki 1.1. riječi: »stupac 8« zamjenjuju se riječima: »stupac 10«.

Iza podtočke 1.3. dodaje se nova podtočka 1.4. koja glasi:

»1.4. otmica, umirovljenje ili smrt člana posade (pod r. br. 6. stupac 10) upisuje se 183 ili 0 ovisno o ostvarenju uvjeta prema stavku 2. točki 8. ovoga članka«.

Dosadašnje podtočke 1.4. i 1.5. koje postaju podtočke 1.5. i 1.6., mijenjaju se i glase:

»1.5. pod r. br. 7. stupac 10 upisuje se ukupan broj dana u tekućem razdoblju zbog utvrđivanja poreznog statusa tekućeg razdoblja i to u stupcu 10 zbroj dana iz prethodnog razdoblja (pod r. br. 4.), tekućeg razdoblja (pod r. br. 5.) te dana u slučaju otmice, umirovljenja ili smrti člana posade (pod r. br. 6.),

1.6. pod r. br. 8. stupac 2 upisuje se razlika između broja dana iskazanih pod r. br. 5 stupac 10 i brojke 183 odnosno 0, ako je razlika 0 ili negativan broj«.

U točki 2. iza podtočke 2.3. na kraju podtočke briše se točka te dodaju podtočke 2.4. i 2.5. koje glase:

»2.4. dani do isteka ugovora o radu koji nisu ostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara (pod 2.4. stupac 8). Upisuje se broj dodatnih dana iz stavka 2. točke 6. ovoga članka, a prema podacima iz službene baze podataka Međunarodne organizacije rada

2.5. dani koji nisu ostvareni zbog prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga (pod 2.5. stupac 9). Upisuje se broj dana iz stavka 2. točke 7. ovoga članka koji se dodatno priznaju.«.

Članak 7.

U članku 66. stavku 1. riječi: »odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru« zamjenjuju se riječima: »ne odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja«.

Članak 8.

U članku 71. stavku 2. riječi: »24 %« zamjenjuju se riječima: »20 %«.

U stavku 3. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

Članak 9.

U članku 73. riječi: »36 %« zamjenjuju se riječima: »30 %«.

Članak 10.

U članku 77. dodaju se stavci 14. – 16. koji glase:

»(14) Porezna uprava će po službenoj dužnosti podnositeljima izvješća odnosno isplatiteljima kod kojih su evidentirane nepovezane uplate, a čiji iznos je jednak obračunanom i iskazanom iznosu u Obrascu JOPPD, temeljem provedene kontrole uplata, provesti povezivanje podataka i raspored po stjecatelju primitka odnosno osiguraniku koje se odnose na:

– porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

– doprinose za obvezna osiguranja, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(15) U slučaju da se iznos uplate razlikuje od obračunanog i iskazanog iznosa u Obrascu JOPPD, povezivanje podataka i raspored po stjecatelju primitka odnosno osiguraniku iz stavka 14. ovoga članka Porezna uprava provodi redom počevši od najstarijeg iznosa uplate poreza i doprinosa i zaduženja za određenu vrstu poreza i doprinosa.

(16) Povezivanje podataka i raspored po primateljima i obveznicima obračunavanja doprinosa iz stavka 14. ovoga članka provodi se nakon isteka roka od šest mjeseci od dana nepovezane uplate.«.

Članak 11.

U članku 78. stavku 1. iza točaka 16. i 17. brišu se riječi: »i/ili«.

U točki 18. na kraju teksta briše se točka te se dodaju riječi: »i/ili« i točka 19. koja glasi:

»19. primitke fizičkih osoba ostvarene po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj temeljem stečenog statusa digitalnog nomada sukladno posebnom propisu.«.

Članak 12.

U članku 81. stavku 11. točki 1. podtočki 1.1. riječi: »0001-0003, 0005-011« zamjenjuju se riječima: »0001, 0002, 0005-0011«.

U podtočki 1.5. riječi: »5606, 5607« brišu se.

U točki 2. podtočki 2.1. riječi: »0001 – 0003« zamjenjuju se riječima: »0001, 0002«.

U točki 3. podtočki 3.10. riječi: »5606, 5607« brišu se.

Članak 13.

U članku 82. stavku 1. točki 7. riječi: »0003, 4026, 4039, 4041, 4049, 4050, 4036,« brišu se.

U točki 18. podtočki 18.2. riječ: »redovnom« briše se.

Članak 14.

U članku 91.a stavku 3. dodaje se nova točka 5. i točke 6., 7. i 8. koje glase:

»5. pod 2.7. upisuje se istovjetan naziv države isplatitelja primitka/međunarodne organizacije isplatitelja primitka kao u izvornom obrascu

6. pod 2.8. upisuje se istovjetna oznaka države isplatitelja primitka/međunarodne organizacije isplatitelja primitka kao u izvornom obrascu

7. pod 2.9. upisuje se istovjetan opis primitka kao u izvornom obrascu

8. pod 2.10. upisuje se istovjetna oznaka vrste primitka kao u izvornom obrascu.«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 9. riječi: »od 2.4. do 2.21.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.4. – 2.6. te od 2.11. do 2.21.«.

Članak 15.

U članku 92. stavku 3. točki 5. podtočki 5.1. riječ: »redovnom« briše se.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da se porezni obveznik u skladu s člankom 11. stavkom 13. Zakona odrekne tražbine u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne) tada se primitak može isplatiti na račun te druge osobe.«.

Članak 16.

(1) Obrazac DPOM mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika te se primjenjuje za 2020. godinu i nadalje.

(2) Mijenjaju se i dopunjuju te su sastavni dio ovoga Pravilnika prilozi Obrasca JOPPD:

Prilog 2. »Stjecatelj primitka/osiguranik«, Prilog 3. »Primici/obveze doprinosa« i Prilog 4. »Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom«.

(3) Prilog Obrasca INO-DOH: »Šifarnik INO-DOH«, mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Odredbe članka 10. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/20-02/20
Urbroj: 513-07-21-01-20-1
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 2.

Obrazac DPOM

2. Stjecatelj primitka/osiguranik
Oznaka Opis
0001 – 0299 STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA
0001 – 0019 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0001 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa
0002 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0004

Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna

društva za rad u tim društvima

0005 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo
0006 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0007 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada
0008

Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće)

koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

0009 Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće
0010 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0011 Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0012

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

0021 – 0029 Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu
0021 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0022 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima
0023 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o tržištu rada
0024 Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu
0025 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima
0031 – 0039 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće
0031 Stjecatelj/osiguranik – trgovac pojedinac
0032 Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit
0033 Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti
0041 – 0049 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti
0041 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta
0042

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog

doma

0043 Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)
0044 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
0045 Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)
0046 Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)
0101 – 0119 Umirovljenik/stjecatelj mirovine – isplatitelj HZMO
0101 Umirovljenik korisnik starosne mirovine
0102 Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju
0103 Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa
0104 Umirovljenik korisnik invalidske mirovine
0105

Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili

obavljanja samostalne djelatnosti

0106 Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
0107 Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu
0108 Stjecatelji ostalih mirovina
0121 Stjecatelji mirovine-ostali isplatitelji
0201 Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak
1001 – 1999 STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA
1001 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala
1002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu

primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1003 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1004 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1101 – 1109 Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1101 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata
1102 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
1103 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
1104

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o

izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2001 – 2999 STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE
I IMOVINSKIH PRAVA
2001 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava
2002 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2003 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije
2004 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu
primjenjuje se poreza stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
2005 Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine
4001 – 4999 STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK
4001 Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa
4002 Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa
5001 – 5799 OSTALI OSIGURANICI
5001 – 5009 Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
5001 Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana
5002 Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana
5101 – 5699

Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na

teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima

5101 – 5199 Obveznik obračunavanja – HZMO
5101 Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
5102 Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti
5103 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti
5104 Osiguranik – osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
5201 – 5299 Obveznik obračunavanja – HZZO
5201 Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja – općenito
5202 Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito
5203 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5204 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna
5205 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
5206 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5207 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5208 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5209 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a
5210 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5211 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
5212 Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna
5213 Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna
5301 – 5399 Obveznik obračunavanja – HZZ
5301 Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)
5302 Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja
5401 – 5499 Obveznik obračunavanja – mjerodavno ministarstvo
5401 Osiguranik po osnovi roditelja – njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5402 Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
5403 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine
5404 Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu
5501 – 5599 Obveznik obračunavanja – posrednik pri zapošljavanju učenika i studenata
5501 Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju
5601 – 5699 Obveznik obračunavanja – osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva