Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

11.1.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20), u članku 1. stavku 2. alineji 5. briše se točka i dodaje zarez te se dodaje 6. alineja koja glasi:

» – Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 2019/2026 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu isporuka robe ili usluga omogućenih upotrebom elektroničkih sučelja te posebnih programa za porezne obveznike koji isporučuju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju robu na daljinu i obavljaju određene isporuke robe na domaćem tržištu (SL L 313/14, 4. 12. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 26. stavku 6. riječi: »koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći«.

Članak 3.

Članak 33.a mijenja se i glasi:

»Porezni obveznik iz članka 26.a stavka 3. Zakona koji prodaje dobra na daljinu ili koji obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu da je izabrao primjenu mjesta isporuke u skladu s člankom 13. stavkom 3. točkom a) i člankom 26. Zakona, što ga obvezuje na razdoblje od dvije kalendarske godine. Izjava se istekom tog razdoblja može opozvati u pisanom obliku.«.

Članak 4.

U članku 47. stavku 2. točki a) riječi: »iznajmljivanje prostora« zamjenjuju se riječima: »iznajmljivanje mjesta/parcele«.

Članak 5.

U članku 50. stavku 3. točki 1. iza riječi: »i slično,« dodaju se riječi: »te usluge ljekarničkog dežurstva,«.

U točki 2. riječi: »kao što su zdravstveni pregledi u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja, zdravstveni pregledi o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima« zamjenjuju se riječima: »a odnose se na«.

Članak 6.

U članku 58. stavku 5. iza riječi: »nadležna ministarstva« dodaju se riječi: »i druga tijela s javnim ovlastima«.

Članak 7.

U članku 73. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija pravnoj osobi ne smatra se najmom u svrhu stanovanja i nije oslobođeno plaćanja PDV-a.«.

Članak 8.

Članak 82. briše se.

Članak 9.

U članku 113. stavku 1. točka 4. briše se, a točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Članak 10.

U članku 163. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Porezni obveznik mora radi praćenja jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 26.a stavaka 1., 2. i 3. Zakona voditi Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i TV-emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU o ukupnoj vrijednosti:

a) obavljenih isporuka dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te

b) telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici.

(8) Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU iz stavka 7. ovoga članka porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi do 20. siječnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. U slučaju ako je porezni obveznik tijekom tekuće godine obavio isporuke iz članka 26.a stavka 2. Zakona u vrijednosti većoj od 77.000,00 kuna obvezan je podnijeti Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag od 77.000,00 kuna.

(9) Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU iz stavka 7. ovoga članka podnosi se na Obrascu e-trgovina koji je sastavni dio ovoga Pravilnika putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Članak 11.

U članku 174. točki 10. iza riječi: »podaci o isporukama iz« dodaju se riječi: »članka 40. stavka 8. Zakona,«.

Članak 12.

U članku 179. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 13.

U članku 186. stavku 11. riječi: », a uz njega se podnosi Obrazac prijava

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: