danas je 16.6.2024

Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/20)

26.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

27.11 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/20)

Narodne Novine

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom primjene Zakona i ovoga Pravilnika moraju se primjenjivati i odredbe:

– Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23. 3. 2011.),

– Uredbe Vijeća (EU) br. 967/2012 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge (SL L 290/1, 20. 10. 2012.),

– Uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga (SL L 284, 26. 10. 2013.),

– Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 2017/2459 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 348/32, 29. 12. 2017.),

– Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/1912 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice (SL L 311/10, 7. 12. 2018.).«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Smatra se da porezni obveznik djeluje kao takav i pod prisilnom upravom, u likvidaciji, u stečaju te u ostalim sličnim postupcima ili u provedbi oporuke. Isporuka dobara iz stečajne mase ili likvidacijske mase koja je ostala iza društva u stečaju ili likvidaciji za potrebe oporezivanja PDV-om smatra se nastavkom djelatnosti društva u stečaju ili u likvidaciji. Stečajna masa koja je ostala iza društva u stečaju odnosno likvidacijska masa koja je ostala iza društva u likvidaciji smatra se univerzalnim pravnim slijednikom toga društva.«.

Članak 3.

Članak 12. briše se.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »stečajne mase« dodaju se riječi: »ili likvidacijske mase«.

Članak 5.

U članku 47. stavku 1. točki d) riječi: »Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova« zamjenjuju se riječima: »općim aktom o utvrđivanju liste lijekova«.

U točki e) riječi: »Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima« u bilo kojem padežu zamjenjuju se riječima: »općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima« u odgovarajućem padežu.

U stavku 2. točki z) prva rečenica mijenja se i glasi:

»z) usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo,«.

U drugoj rečenici riječi: »središnjeg državnog tijela« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Iza točke z) dodaje se točka za) koja glasi:

»za) pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u smislu članka 38. stavka 3. točke za) Zakona smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.«.

Članak 6.