danas je 15.7.2024

Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/19)

26.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

27.10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/19)

Narodne Novine

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom primjene Zakona i ovoga Pravilnika moraju se primjenjivati i odredbe Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kojom se utvrđuju provedbene mjere Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23. 3. 2011.), Uredbe Vijeća (EU) br. 967/2012 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge (SL L 290/1, 20. 10. 2012.), Uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga (SL L 284, 26. 10. 2013.) te Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 2017/2459 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 348/32, 29. 12. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Isporuka dobara iz stečajne mase koja je ostala iza društva u stečaju za potrebe oporezivanja PDV-om smatra se nastavkom djelatnosti društva u stečaju. Stečajna masa koja je ostala iza društva u stečaju smatra se univerzalnim pravnim slijednikom toga društva.«.

Članak 3.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obavljenim uslugama uz naknadu ne smatra se korištenje osobnih automobila za privatne potrebe za koje je izvršen odbitak 50% pretporeza prema članku 61. stavku 2. Zakona. Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada je za osobne automobile izvršen odbitak 70% pretporeza.«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »stečaja« dodaju se riječi: »uključujući isporuke iz stečajne mase«.

Članak 5.

U članku 32. stavku 2. točka c) mijenja se i glasi:

»c) prvi kupac nema sjedište ili prebivalište u tuzemstvu i koristi isti porezni identifikacijski broj koji je dao isporučitelju i drugom kupcu,«.

Članak 6.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32.a i naslov iznad njega koji glase:

»6. Vrijednosni kuponi

Članak 32.a

(1) Vrijednosni kuponi iz članka 11.a Zakona mogu biti u fizičkom ili elektroničkom obliku.

(2) Vrijednosnim kuponima iz članka 11.a Zakona ne smatraju se instrumenti koji imatelju daju pravo na popust pri kupnji dobara ili usluga, a koji ne uključuju pravo na primanje tih dobara ili usluga te putne karte, ulaznice, poštanske marke i slično.«.

Članak 7.

Iza brisanog članka 33. dodaje se novi članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

»Porezni obveznik iz članka 26. stavka 5. Zakona koji obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti pisanu izjavu da je izabrao primjenu mjesta oporezivanja usluga iz članka 26. stavka 1. Zakona, što ga obvezuje na rok od dvije kalendarske godine. Izjava se istekom propisanog roka može opozvati u pisanom obliku.«.

Članak 8.

U članku 47. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.

Knjigama se u smislu ove točke smatraju neperiodične publikacije neovisno o obliku u kojem se isporučuju, a koje imaju istodobno sljedeća obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj,

2. u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sadrže oglase i ne služe oglašavanju te se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Udžbenicima se u smislu ove točke smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) koje je odobrilo nadležno ministarstvo.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatraju i bojanke kao i slikovnice sa i bez teksta.

U smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih se isporuči kao u cijelosti dovršenu knjigu odnosno u svim drugim isporukama nakon toga.«

U točki d) riječi: »koji se izdaju na liječnički recept« brišu se.

Točka h) mijenja se i glasi:

»h) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) PDV se plaća po stopi 13% na:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 1. točke h) ovoga članka, koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju (više od 50%) te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja (više od 50%),

c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007,

d) dječje sjedalice za automobile i dječje pelene koje se pod tim nazivom stavljaju u promet, te dječju hranu i