danas je 18.4.2024

Input:

Odbitak PDV-a: neki primjeri iz prakse uvoznih i izvoznih poduzeća u Hrvatskoj

7.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pri uvozu dobara sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o PDV-u oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaje u trenutku uvoza dobara. Porezni obveznik može PDV obračunan pri uvozu odbiti kao pretporez, ako za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje. U skladu s navedenim, porezni obveznik može odbiti pretporez pri uvozu u obračunskom razdoblju u kojem je primio jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje.

Primjer 1.: Društvo A sa sjedištem u Hrvatskoj uvozi robu iz Srbije te mu špediter izdaje račun za ocarinjenu robu u kojem uz svoje usluge iskazuje i PDV pri uvozu kao prolaznu stavku a uz račun prilaže i jedinstvenu carinsku deklaraciju. Račun je špediter izdao 5.4.2023., datum na carinskoj deklaraciji je 31.3.2023., a uvoznik je platio račun špeditera i PDV pri uvozu 15.4.2023. Iz zakonskih odredbi proizlazi da porezni obveznik može odbiti pretporez pri uvozu neovisno o tome da li je iznos PDV-a koji treba platiti pri uvozu stvarno uplatio na račun državnog proračuna. Iz toga proizlazi da si PDV pri uvozu može priznati kao dobitak u prijavi za ožujak 2023. jer je tada izdana jedinstvena carinska deklaracija, a PDV koji mu je obračunao špediter može iskazati kao pretporez u prijavi za travanj, odnosno u razdoblju kada je zaprimio njegov račun. Međutim, s tim u vezi potrebno je napomenuti da navedeno ne znači da uvoznik nije obvezan iznos PDV-a koji mu je utvrdila Carinska uprava uplatiti u državni proračun. Naime, uvoznik je obvezan sukladno članku 76. stavku 7. Zakona platiti PDV pri uvozu u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima. PDV koji je porezni obveznik uvoznik obvezan platiti prilikom uvoza osiguran je bankovnom garancijom, stoga ako porezni obveznik ne plati u propisanom roku uvozna davanja, ista će se naplatiti iz bankovne garancije, pa ne postoji mogućnost da uvozna davanja ostanu nenaplaćena.

U vezi odbitka pretporeza pri uvozu skrećemo pažnju da je svoje mišljenje glede istoga dao i Europski sud pravde u slučaju C-414/10. U svom odgovoru Europski sud pravde navodi da se članak 17. stavak 2. točka b) Šeste direktive (članak 168. Direktive 2006/112/EZ) mora tumačiti na način da ne dopušta državi članici da pravo na odbitak PDV-a pri uvozu uvjetuje prethodnim stvarnim plaćanjem tog poreza od strane poreznog obveznika ako taj porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza.

Temeljem izmjena i dopuna Zakona o PDV-u, od 01.01.2021. moguća je primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu na dobra svih vrsta i vrijednosti. Ovim izmjenama omogućeno je znatno rasterećenje financijskih sredstava uvoznika. Naime, PDV pri uvozu smatra se plaćenim, ako porezni obveznik putem carinske deklaracije zatraži takav način