Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun PDV-a na konzultantske usluge od tvrtki koje su registrirane izvan EU

28.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.04.2 Pitanje

Ana Dukić

2019.04.2.1 Obračun PDV-a na konzultantske usluge od tvrtki koje su registrirane izvan EU

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Je li potrebno obračunati Pdv na konzultantske usluge koje zaprimamo od tvrtki koje su registrirane izvan EU, u našem slučaju račun je iz Švicarske, sa člankom Out of scope CH VAT. Podliježe li navedena usluga porezu po odbitku?

Prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja usluge konzultacija, koje hrvatski porezni obveznik prima od švicarskog poreznog obveznika ne podliježu porezu na dobit po odbitku ukoliko švicarski porezni obveznik dostavi potvrdu o rezidentnosti. Ukoliko švicarski porezni obveznik ne dostavi potvrdu o rezidentnosti, dužni ste obračunati 15% poreza na dobit po odbitku. Drugih poreznih obveza nema.

Zakon o porezu na dobit članak 31. navodi:

  • Porez po odbitku u smislu ovoga Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj.

  • Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj.

  • Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju.

  • Porez po odbitku iz stavka 1. ovoga članka plaća se na kamate, dividende, udjele u dobiti te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe.

  • Iznimno od odredaba stavka 4. ovoga članka, porez po odbitku ne plaća se na kamate isplaćene
    1.na robne kredite za kupnju dobara koja obvezniku služe za obavljanje djelatnosti.

2.na kredite koje daje inozemna banka ili druga financijska institucija.

3.imateljima obveznica državnih I korporativnih, inozemnim pravnim osobama.

(6) Porez po odbitku plaća se i na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama.

(7) Porez po odbitku plaća se po stopi od 15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 12%.

(8) Porez po odbitku plaćaju i poslovne jedinice inozemnog poduzetnika kada plaćaju naknade iz stavka 4. ovoga članka matičnom poduzeću.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, ako se naknada pripisuje kao prihod tuzemnoj poslovnoj jedinici inozemnog poduzetnika ne plaća se porez po odbitku.

(10) Porez po odbitku iz stavka 1. ovoga članka plaća se po stopi od 15% na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača.

(11) Porezni obveznik iz stavka 2. ovoga članka obvezan je obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku pri plaćanju naknada iz ovoga članka.

(12) Iznimno od odredbi ovoga članka, porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na sve usluge te na sve vrste naknada oporezivih prema ovom članku, kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravilnik o porezu na dobit članak 49. navodi:

„(1) U naknade prema članku 31. Zakona, za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, spadaju i naknade za ustupanje prava na uporabu intelektualnog vlasništva koje obuhvaćaju zaštitu prava na reprodukciju književnih, umjetničkih i znanstvenih djela, kinematografskih djela, patenata, zatim prava na uporabu imena proizvoda i zaštitnih znakova, dizajna ili modela,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: