danas je 16.6.2024

Input:

Obračun autorskog honorara + osoba u sustavu PDV-a

4.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ovim člankom pružamo čitatelju osnovne informacije o pojmu autorskog honorara, načinu obračuna, kao i navesti najčešće vrste usluga za koje se autorski honorar obračunava i isplaćuje.

Uz definiranje pojma autorskog honorara, dodatna želja je ovim člankom posebno naglasiti i pojasniti razliku u obračunu autorskog honorara osobama koje jesu i nisu u sustavu PDV-a.

  1. Autorski honorar

Autorski honorar definiran je prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

Iz tih se naknada i primitaka obračunavaju i plaćaju sljedeći porezi:

Porez na dohodak

Porez na dohodak od drugog dohotka – obračunava, obustavlja i plaća isplatitelj prilikom svake isplate naknade za isporučeno autorsko djelo, osim ako je taj primitak plaća iz radnog odnosa ili primitak za obavljenu samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja,

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja – na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga utvrđuju i plaćaju autori koji obavljaju samostalnu djelatnost na temelju koje su obvezno osigurani i upisani u registar poreznih obveznika. Iznimno, ako autori koji obavljaju samostalnu djelatnost novinara i umjetnika žele da predujmove poreza na dohodak po osnovi isplaćenih autorskih naknada umjesto njih obračunavaju, obustavljaju i plaćaju isplatitelji primitaka oni moraju o tome, do kraja tekuće godine, u pisanom obliku izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave. Nakon toga, od početka naredne godine oni više ne moraju voditi poslovne knjige niti obračunavati predujmove poreza na dohodak.

Prirez porezu na dohodak

Plaća autor obveznik poreza na dohodak, odnosno isplatitelj drugog dohotka, ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u gradu ili općini autorovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Porez na dobit

Obračunava i plaća autor kad ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti, ili ako uputi Poreznoj upravi pisani zahtjev da želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) — obračunava i plaća autor:

  • koji je već upisan u registar obveznika PDV-a, ili ako je vrijednost ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od zakonom propisanog iznosa, ili
  • ako uputi Poreznoj upravi pisani zahtjev da želi ući u sustav PDV-a, iako su mu ukupne godišnje oporezive isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini bile manje od zakonom propisanog iznosa.

Osnova za isplatu autorske naknade je pisani ugovor s autorom kojim se stječe pravo na korištenje autorskog djela, osim ako propisima o autorskom pravu i srodnim pravima nije drugačije uređeno.

Ako prema odredbama propisa o autorskom pravu i srodnim pravima za isporučeno autorsko