Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nabava teretnih vozila iz druge države članice EU

28.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Nabava teretnih vozila iz druge države članice EU

Maja Hleb, dipl.oec

Za obavljanje djelatnosti poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe imaju u vlasništvu ili posjedu odgovarajuću imovinu, između ostalog i teretna vozila. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08 - 70/19 utvrđena je definicija teretnih automobila i tegljača te je propisano da je teretni automobil svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari, a tegljač je teretni automobil namijenjen za vuču poluprikolica. Teretna vozila za obavljanje djelatnosti mogu se stjecati na razne načine (darovanjem, upisom u temeljni kapital, unosom imovine u samostalnu djelatnost ili društvo, kupnjom, nasljedstvom i dr.).

U nastavku će se u bitnom razmotriti porezni status u vezi poreza na dodanu vrijednost, posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima te računovodstveni tretman nabave teretnih vozila kupnjom iz druge države članice EU za poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Napominje se da nabava teretnih vozila kategorije N1 ima specifičan porezni tretman te nije predmet ovog članka.

Ministarstvo financija, Porezna uprava je izdala mišljenje u vezi poreznih obveza stjecatelja novih i rabljenih vozila iz drugih država članica EU te vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima, (mišljenje KLASA: 410-01/18-01/100 od 12.02.2018. godine) koje se može naći na web stranici Porezne uprave i koje je korišteno u daljnjem tekstu.

Porez na dodanu vrijednost

Prilikom kupnje teretnih vozila iz EU primjenjuje se članak 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 106/18 – u tekstu koji slijedi: Zakon o PDV-u) koji određuje mjesto isporuke dobara. S obzirom na to da se isporuka teretnih vozila smatra isporukom dobara, mjestom isporuke vozila smatra se mjesto gdje se ono nalazi u trenutku završetka otpreme ili prijevoza kupcu, iz čega proizlazi da se kupnja novih teretnih vozila iz EU oporezuje u zemlji stjecatelja, odnosno da obveza za PDV nastaje u Hrvatskoj (ako je stjecatelj-kupac u Hrvatskoj).

Ako se teretno vozilo nabavlja iz EU za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti poduzetnika, porezni tretman u vezi PDV-a identičan je i neovisan o tome radi li se o nabavi vozila za daljnju prodaju ili o nabavi vozila za druge potrebe poduzetnika.

U vezi nabave teretnih vozila s aspekta oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, bitno je početno utvrditi: (a) je li stjecatelj-kupac obveznik PDV-a i (b) nabavlja li se novo ili rabljeno teretno vozilo.

Nabava novih teretnih vozila iz EU

Člankom 4. stavkom 2 Zakona o PDV-u utvrđeno članka propisano je da se novim prijevoznim sredstvom smatra prijevozno sredstvo za koje od prve upotrebe (od prve registracije) nije prošlo više od 6 mjeseci ili koje nije prešlo više od 6.000 kilometara.

Nabava novih teretnih vozila iz EU kad je stjecatelj obveznik PDV-a

U slučaju kad je stjecatelj-kupac obveznik PDV-a i nabavlja novo teretno vozilo od prodavatelja koji je obveznik PDV-a u drugoj državi članici EU, stjecatelj teretnog vozila prema primljenom računu dobavljača sam obračunava obvezu PDV-a i istovremeno priznaje pretporez, pod pretpostavkom da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 60. Zakona o PDV-u (odbitak pretporeza nije isključen za teretna vozila, postojanje jedinstvene carinske deklaracije, primljen je račun dobavljača koji sadrži sve propisane podatke i napomenu da PDV nije obračunat, stjecatelj-kupac obračunava PDV i iskazuje ga u PDV i PDV-S obrascima na propisani način te ih podnosi Poreznoj upravi).

Na Obrascu PDV je stjecatelj-kupac u Hrvatskoj dužan iskazati poreznu obvezu na rednom broju II.7. – Stjecanje dobara unutar EU po stopi od 25% (obračun PDV-a stjecatelj obavlja na nabavnu vrijednost vozila iz računa dobavljača) te istovremeno u istom iznosu iskazati odbitak pretporeza na rednom broju III.7 – Pretporez od primljenih dobara unutar EU po stopi od 25.

Poreznoj upravi je stjecatelj-kupac uz PDV obrazac dužan podnijeti i Obrazac PDV-S (Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije).

Carinskoj upravi je stjecatelj-kupac dužan podnijeti Obrazac Stjecanje NPS (Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU) u slučaju da teretno vozilo kupuje za vlastite potrebe (ovaj obrazac se ne podnosi u slučaju nabave teretnog vozila za daljnju prodaju).

Primljeni račun dobavljača za nabavu teretnog vozila stjecatelj upisuje u Knjigu primljenih računa (isporuke iz EU).

Nabava novih teretnih vozila iz EU kad stjecatelj nije obveznik PDV-a

U slučaju kad stjecatelj koji nije obveznik PDV-a (mali porezni obveznik) nabavlja novo teretno vozilo od prodavatelja iz EU, stjecatelj teretnog vozila prema primljenom računu dobavljača podnosi Carinskoj upravi Obrazac Stjecanje NPS, plaća obvezu za PDV po stopi 25% te nema pravo na odbitak tog poreza. Obračunati i plaćeni PDV je u ovom slučaju zavisni trošak nabave koji uvećava nabavnu cijenu vozila.

Nabava rabljenih teretnih vozila iz EU

Rabljena teretna vozila su ona za koja je od prve upotrebe (prve registracije) prošlo više od 6 mjeseci ili koja su prešla više od 6.000 kilometara (članak 4. stavak 2. Zakona o PDV-u). Obzirom da se radi o nabavi rabljenog teretnog vozila, stjecatelj Carinskoj upravi NE dostavlja Obrazac Stjecanje NPS. Porezni status nabave teretnih vozila je različit od nabave novih vozila, a ovisi o tome je li stjecatelj obveznik PDV-a.

Nabava rabljenih teretnih vozila iz EU kad je stjecatelj obveznik PDV-a

U slučaju da stjecatelj-kupac koji je obveznik PDV-a nabavlja rabljeno teretno vozilo od obveznika PDV-a u drugoj državni članici EU, dužan je sam obračunati PDV i istovremeno može taj PDV odbiti kao pretporez (ako primi račun dobavljača propisanog sadržaja). Stjecatelj primljeni račun dobavljača upisuje u Knjigu primljenih računa (isporuke iz EU) te Poreznoj upravi dostavlja Obrazac PDV i Obrazac PDV S identično kao da je nabavio novo teretno vozilo (opisano prethodno u poglavlju 1.1.1.).

Nabava rabljenih teretnih vozila iz EU kad stjecatelj nije obveznik PDV-a

Kad stjecatelj-kupac koji nije u sustavu PDV-a (mali porezni obveznik) nabavlja rabljeno teretno vozilo iz EU prima račun dobavljača na kojem je obračunat i iskazan PDV države članice prodavatelja. PDV iskazan na računu je

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: