Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izuzimanje dobara i usluga PDV

17.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.02.1.1 Izuzimanje dobara i usluga PDV

Vesna Varšava, bacc.oec

Sukladno članku 11. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 isporukom dobara uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. O izuzimanju dobara radi se onda, ako bi se isporuka da je obavljena trećoj osobi, smatrala isporukom dobara. Izuzimanja koja nisu u novcu procjenjuju se prema usporedivoj tržišnoj vrijednosti.

Drugim riječima, ako poduzetnik koristi dobra ili usluge u neposlovne svrhe to se smatra izuzimanjem i isporukom dobara ili usluge uz naknad te u trenutku isporuke poduzetnik se smatra krajnjim potrošačem.

Temeljem članka 20. stavaka 1. i 2. Pravilnika, isporuke dobara i obavljanje usluga u postupku likvidacije, stečaja i sličnih postupaka te isporuke dobara članovima ili osnivačima društva po završetku likvidacije podliježu oporezivanju.

Prema članku 7. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost isporukom dobara uz naknadu smatra se ako porezni obveznik ili njegov sljednik zadrži dobra nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti, a pri nabavi tih dobara PDV je u cijelosti ili djelomično odbijen. To znači da u trenutku prestanka obavljanja djelatnosti (npr. likvidacija društva, smrt osnivača i slično) sva dobra smatraju se isporučenima uz naknadu i podliježu oporezivanju, osim kod prijenosa dobara i imovinskih prava sa ostavitelja na jednog ili više nasljednika u slučaju nastavka gospodarske djelatnosti članak 22. stavak 1. Pravilnika.

Prema članku 42. stavcima 3. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nabavnom cijenom smatra se cijena nove nabave odnosno neto nabavna cijena uvećana za zavisne troškove nove nabave kada se radi o izuzimanju odnosno isporuci dobara koja su kupljena ili ako porezni obveznik ili njegov sljednik zadrži dobra nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti, a pri nabavi tih dobara PDV je u cijelosti ili djelomično odbijen. Pri izuzimanju dobara proizvedenih u poduzeću ukupnim troškom smatraju se vlastiti troškovi utvrđeni prema računovodstvenim propisima. Nabavnom cijenom kod usluga, odnosno korištenja dobara poslovne imovine u privatne ili druge neposlovne svrhe ukupnim troškom smatra se cijena nabave takvih usluga uvećana za troškove održavanja i druge zavisne troškove, a kod dobara

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: