Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članak 75. - Obveze plaćanja PDV-a

19.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.1 Članak 75. - Obveze plaćanja PDV-a

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 75.


​(1) PDV mora plaćati:

1. svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, osim kada je PDV u skladu s odredbama ovoga članka obvezna plaćati druga osoba,

2. svaka osoba koja se smatra uvoznikom, odnosno carinskim dužnikom ili primateljem dobara prema carinskim propisima,

3. svaka osoba koja obavi oporezivo stjecanje dobara unutar Europske unije i primatelj dobara iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona,

4. stjecatelj novih prijevoznih sredstava u slučaju iz članka 4. stavka 1. točke 2.b) ovoga Zakona,

5. izdavatelj računa iz članka 79. stavaka 10. i 11. ovoga Zakona te svaka osoba koja iskaže PDV na računu,

6. svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se obavljaju usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu,

7. svaka osoba registrirana za potrebe PDV-a u tuzemstvu kojoj je obavljena isporuka plina, električne energije, hlađenja ili grijanja putem sustava iz članka 15. ovoga Zakona, ako isporuke obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu.

(2)  Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.

(3) Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:

a) građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge,

b) isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,

c) isporuka nekretnina, prema članku 40. stavku 1. točkama j) i k) ovoga Zakona, ako se isporučitelj odlučio za oporezivanje u skladu s člankom 40. stavkom 4. ovoga Zakona,

d) isporuka nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe,

e) prijenos emisijskih jedinica stakleničkih plinova sukladno propisima kojima se uređuje sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova,

f) nakon primitka potvrde Odbora za PDV pri Europskoj komisiji u skladu s člankom 199.b Direktive Vijeća 2006/112/EZ ministar financija može u slučaju iznimne hitnosti pravilnikom propisati da je primatelj obvezan platiti PDV za određene isporuke dobara i usluga u svrhu suzbijanja iznenadnih i golemih prijevara koje mogu dovesti do značajnih financijskih gubitaka,

g) isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).(4) U smislu ovoga članka, porezni obveznik koji u tuzemstvu ima stalnu poslovnu jedinicu smatra se poreznim obveznikom koji nema sjedište u tuzemstvu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) porezni obveznik obavlja oporezivu isporuku dobara i usluga u tuzemstvu,

b) poslovna jedinica koju ima porezni obveznik u tuzemstvu ne sudjeluje u toj isporuci dobra i obavljenih usluga.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi obveze plaćanja PDV-a.


PDV je obvezan plaćati isporučitelj dobara ili usluga, uvoznik, stjecatelj u slučaju stjecanja dobara unutar Europske unije, stjecatelj novih prijevoznih sredstava, zatim izdavatelj računa u slučajevima više iskazanog iznosa PDV-a na računu i u slučaju neovlaštenog izdvojenog iskazivanja PDV-a na računu, porezni obveznik primatelj dobara ili usluga koji je registriran za potrebe PDV-a u slučaju kada oporezive isporuke dobara ili usluge u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište u tuzemstvu, kao i porezni obveznik primatelj dobara ili usluga kod građevinskih usluga, isporuka rabljenog materijala, isporuka nekretnina oslobođenih PDV-a bez prava na odbitak pretporeza kod kojih se isporučitelj odlučio za oporezivanje te isporuka nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe, kao i u slučaju dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova.

Prema čl. 75. st. 1. t. 2 tih postupaka.

PRIMJER – Privatni smještaj turista

Nizozemski porezni obveznik - agencija posreduje kod punjenja smještajnih kapaciteta (apartmana) u turističkoj sezoni kod malih poreznih obveznika (tzv. paušalista) Na primljenu posredničku uslugu – proviziju obvezni su platiti PDV na temelju prijenosa porezne obveze jer prema čl. 90. st. 4. t. b) Zakona o PDV-u kao mali porezni obveznici nisu oslobođeni plaćanja PDV-a u slučaju prijenosa porezne obveze iz čl. 75. st. 1. t. 6 odbitak pretporeza

PRIMJER – usluge oglašavanja u hotelu

Marketinška agencija sa sjedištem u SAD-u pruža usluge oglašavanja hrvatskim hotelima. Usluge se smatraju obavljenima u Hrvatskoj jer je primatelj usluge porezni obveznik koji djeluje kao takav sa sjedištem u Hrvatskoj i registriran je za potrebe PDV-a. Usluga podliježe hrvatskom PDV-u i porezni je obveznik u Hrvatskoj obvezan platiti PDV prema čl. 75. st. 2 o PDV-u.

PRIMJER – najam uređaja malom poreznom obvezniku

Austrijsko trgovačko društvo – porezni obveznik iznajmljuje fotokopirni uređaj hrvatskome društvu koje je mali porezni obveznik. U smislu propisa o PDV-u smatra se da su usluge obavljene u Hrvatskoj jer je primatelj usluga mali porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj koji je obvezan registrirati se za potrebe PDV-a, jer prema čl. 90. st. 4.b ima obvezu platiti PDV kada je riječ o prijenosu porezne obveze iz čl. 75. st. 1. t. 6 iskazana obveza.

PRIMJER – usluge savjetovanja između poreznih obveznika

Trgovačko društvo iz Ukrajine pruža savjetodavne usluge hrvatskom poreznom obvezniku Usluge su obavljene u Hrvatskoj jer je primatelj usluga porezni obveznik koji djeluje kao takav sa sjedištem u Hrvatskoj i registriran je u Hrvatskoj za potrebe PDV-a Usluge podliježu hrvatskom PDV-u. Hrvatski je porezni obveznik osoba koja je obvezna platiti PDV prema čl. 75. st. 1. t. 6 o PDV-u.

PRIMJER – inozemni porezni obveznik gradi građevinski objekt u Republici Hrvatskoj

Poduzetnik -hrvatski investitor CRO naručio je od njemačkog arhitekta D idejno rješenje i svu projektnu dokumentaciju za izgradnju privatne poliklinike Glavni izvođač radova je slovensko društvo SLO, a radovi su ugovoreni uz odredbu „ključ u ruke” Slovensko društvo SLO ugovorilo je s društvom BOSNA iz BiH pripremu zemljišta, a s austrijskim društvom AT ugovoreno je iskopavanje kanala i priprema temelja. Svi su ostali građevinski radovi ugovoreni s hrvatskim društvima Prema čl. 19. Zakona o PDV-u, izgradnja građevinskog objekta obavlja se u Hrvatskoj te je mjesto oporezivanja predmetne usluge Republika Hrvatska. Ako građevinske radove obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici i koji nije registriran u Hrvatskoj, poreznom obvezniku koji djeluje, ima sjedište i registriran je u Hrvatskoj ili koji nema sjedište u Hrvatskoj, ali je registriran putem poreznog zastupnika, osoba koja je obvezna platiti PDV porezni je obveznik koji ima sjedište i registraciju u Hrvatskoj kojemu su isporučene usluge sukladno članku 75. st. 2. Zakona o PDV-u. Potrebno je napomenuti da isporučitelj ima pravo zatražiti povrat pretporeza ako ga je platio. Plaćanje primjenom mehanizma „prijenosa porezne obveze”, kada je riječ o registriranom poreznom obvezniku koji djeluje kao takav, predstavlja obračunsku kategoriju, što znači da se PDV plaća tako da se porezna osnovica i svota PDV-a na isporuku (izlazni PDV odbitak PDV-a).

PRIMJER – prijenos porezne obveze kod građevinskih radova

Društvo MAROJE iz Dubrovnika (porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Hrvatskoj) gradi hotel za koji je idejno rješenje izradila arhitektonska tvrtka DIOKLECIJAN iz Splita, a glavni je izvođač društvo AGRAM iz Zagreba (porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Hrvatskoj) koje ima nalog za izvršenje svih drugih radova prema odredbi „ključ u ruke” Društvo AGRAM je sklopilo ugovor s hrvatskim društvom MURSA o obavljanju zemljanih radova (iskopavanje i priprema terena), zatim s hrvatskim društvom NARONA o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: