danas je 16.6.2024

Input:

Članak 61. - Ograničenje prava na odbitak pretporeza

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.5 Članak 61. - Ograničenje prava na odbitak pretporeza

Mira Ognjan, mag.oec.


Članak 61.

(1) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

(2) Porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala.

(3) Iznimno, odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako se radi o osobnim automobilima koji se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te motornim vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.


(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi ograničenja prava na odbitak pretporeza
.


U članku 136. st. 3. Pravilnika precizirano je što se smatra osobnim automobilima na čiju se nabavu i najam ne može odbiti pretporez. Osobnim automobilima za čiju nabavu ili najam porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza prema članku 61. stavku 2. Zakona smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala (motorna vozila kategorije M1). Od 1.1. 2019. može se odbiti 50% pretporeza i na automobile čija nabavna vrijednost prelazi 400.000,00 kn.

VAŽNO!

​Prilikom sastavljanje Prijave PDV-a potrebno je posebnu pažnu obratiti na popunjavanje reda VIII.1.1.2. vezano uz priznavanje pretporeza. Naši klijenti su vrlo često imali dileme u svezi s iskazivanja odbitka 50% pretporeza u polju VIII.1.1.2. Obrasca PDV-a i podacima koji se upisuju u polje VIII.1.1.2. Obrasca PDV-a troškovi novonabavljenih vozila i svih troškova vezanih za tu nabavu tog vozila te dilemu upisuju li se u to isto polje i svi troškovi održavanja, goriva, servisa, najma i ostali troškovi vezanih za osobna vozila.

 Prema članku 178. stavku 1. točki 1. Pravilnika o PDV-u podaci o iznosu odbitka 50% pretporeza iskazuju se u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time. Znači u navedenom polju iskazuju se podaci o nabavi prijevoznih sredstava za osobni prijevoz kao i troškovi goriva, maziva, održavanja te drugi troškovi u vezi s tim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz.

Primjer – nabava osobnog automobila

Trgovačko društvo nabavilo je osobni automobil 15. veljače 2019. Primljen je račun br. 150-24-1 sa slijedećim stavkama:

- vrijednost vozila 160.000,00

- PDV 25% 40.000,00

-PPMV 24.000,00

Ukupno 224.000,00

*** Radi pojednostavljenja nisu prikazani svi troškovi nabave osobnog automobila. ***50% pretporeza priznaje se na sve troškove nabave osobnog automobila

    
Opis konta   Konto         
Duguje   Potražuje   
Osobni automobil u pripremi    0373     184.000,00         
50% nepriznatog pretporeza     0331    20.000,00          
50% priznatog pretporeza    140012     20.000,00         
Dobavljači     221         224.000,00     
-Za nabavu osobnog automobila                 

Popunjavanje PDV obrasca

   
OPIS    VRIJEDNOST ISPORUKEIZNOS U KUNAMA I LIPAMA    
VIII. OSTALI PODACI         
1. ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)        
1.1. NABAVA NEKRETNINA          
1.2. NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ     80.000,00     
1.3. PRODAJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ          
1.4. NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE          
1.5. PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE          

***Uputno je dio nepriznatog pretporeza analitički evidentirati kao dio nabavne vrijednosti sredstva, a koji će uvećavati osnovicu poreza na dobit tijekom razdoblja korištenja takvog prijevoznog sredstva

Primjer – nabava pričuvnih dijelova za osobni automobil u tretmanu 50:50

Trgovačko društvo nabavilo je pričuvne dijelove za osobni automobil, primljen je račun br. 150-24-1 za pričuvne dijelove na svotu 1.000, kn od čega je PDV 200,00 kn. Račun je primljen dana 15.5.2020. Osobni automobil je u tzv. tretmanu 50:50, što znači da je 50% troškova porezno priznato a 50% porezno nepriznato.

NAPOMENA: Porezni obveznik ima pravo na odbitak 50% pretporeza za nabavu dobara i usluga (održavanje, gorivo i slično) povezanih s tim prijevoznim sredstvima